Algemene voorwaarden

Scroll naar beneden om meer te weten te komen over de algemene voorwaarden van Huskii.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden geldig vanaf 1 januari 2018

 1. Toepassingsgebied

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door Huskii V.O.F. met maatschappelijke zetel te Voetpad 30, 3550 Heusden-Zolder. (ondernemingsnummer BE0689.570.723)
  2. Aankoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Huskii aanvaard.
 2. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. Een overeenkomst tussen Huskii en de klant komt tot stand wanneer de klant een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al of niet digitaal, door bevestiging door de klant of na het verzoek van de klant om de werkzaamheden te starten. Offertes zijn 15 dagen geldig.
  2. Wanneer men een offerte aanvaardt gaat men automatisch akkoord met de algemene voorwaardes die opgesteld zijn door Huskii.
 3. Inspanningsverbintenis

  1. De verbintenissen aangegaan door Huskii betreffen inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief.
  2. De klant is verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door Huskii geleverde diensten en werken.
 4. Duur en beëindiging van de overeenkomst

  1. Elke overeenkomst heeft een initiële duurtijd van één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, maar is opzegbaar ten minste drie maanden vóór het einde van elk jaar.
  2. Elke overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van één van de partijen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.
 5. Aansprakelijkheid

  1. Voor bepaalde diensten werkt Huskii samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.
  2. Op vraag van de klant kan Huskii het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. Huskii is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan.
  3. Op vraag van de klant kan Huskii zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de klant of een derde partij. Huskii is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbeschikbaarheid van of fouten rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door dergelijke externe systemen.
  4. De klant dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren, en vrijwaart Huskii voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de klant, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.
  5. De diensten met betrekking tot softwareontwikkeling worden als voorlopig opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze aan de klant voor testen worden aangeboden.

   Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder schriftelijk tegenbericht na 6 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen door Huskii additioneel in regie zullen worden gefactureerd.
  6. De klant erkent uitdrukkelijk dat Huskii enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor bewezen schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke fout van Huskii.
  7. Huskii is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de klant zoals onder andere: een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, ….
  8. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan de factuurbedragen van de laatste drie maanden ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar vrije keuze van Huskii. Het bedrag zal in elk geval nooit hoger zijn dan de limieten van de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door Huskii.
  9. Alle rechtsvorderingen van de klant tegenover Huskii, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.
  10. Bij het maken van e-mail marketing templates kunnen afgeleverde werken verschillen van aangeleverde ontwerpen. Dit omwille van de mogelijkheden van de e-mail clients.
  11. Huskii is niet aansprakelijk voor mogelijke data-lekken.
 6. Overmacht

  1. Huskii is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …..
  2. De klant erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …) onder meer kunnen resulteren in het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de klant. De klant verbindt zich er dan ook toe om de, naar zijns inziens, nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke omstandigheid beperkt zijn.

   Bovendien erkent de klant uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke feiten tot gevolg zouden hebben voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde klant- en persoonsgegevens en andere data.
 7. Intellectuele eigendommen

  1. Alle rechten op werken ontwikkeld door de klant blijven eigendom van de klant.
  2. Alle rechten op werken die door Huskii zijn ontwikkeld blijven ten allen tijde eigendom van Huskii.
  3. Huskii verstrekt aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van deze overeenkomst voor de klant heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop Huskii een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.
  4. Op het einde van de overeenkomst draagt Huskii alle rechten met betrekking tot de werken die Huskii specifiek voor de klant ontwikkelde over aan deze laatste, de klant verstrekt aan Huskii een eeuwigdurende, royalty-vrije licentie aangaande deze werken, inhoudende het recht om deze werken verder te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van Huskii, alsook voor het leveren van diensten aan huidige en toekomstige klanten van Huskii, en dit in de meest ruime zin.
  5. Met werken wordt onder andere bedoeld: alle teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een website of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten, code, kennis, computerprogramma’s met inbegrip, maar zonder limitatie van broncode zowel in leesbare als in machinetaal, programmabestanden, databestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmes, systeemontwerp en concepten, samen met de methodes en processen gerelateerd aan zulke programma’s, …
 8. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

  1. De klant blijft gedurende de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient Huskii op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van Huskii.
  2. Huskii behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens.
  3. Indien het resultaat van de diensten die Huskii levert aan de klant de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de klant zich te houden aan de wettelijke bepaling ter zake en in kader hiervan onder andere aangifte te doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.
  4. Huskii verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de klant heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.
 9. Betaling

  1. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden.
  2. Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum geprotesteerd worden via email aan administratie@huskii.be.
  3. Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In dat geval is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR.
  4. Indien Huskii voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig aan de klant in rekening worden gebracht. Huskii is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.
  5. Huskii heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding te betalen indien de betaalachterstand op een factuur meer dan 60 dagen bedraagt.
 10. Niet-exclusiviteit en niet-afwerving

  1. Het staat Huskii vrij om aan concurrenten van de klant diensten te leveren. Huskii zal er op toezien dat – in de mate van het mogelijke – andere personen voor beide klanten werken.
  2. De klant zal zich ervan onthouden om medewerkers van Huskii af te werven. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 50.000 EUR.
 11. Promotie / communicatie

  1. Huskii heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de klant.
 12. Nietigheid van een beding

  1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.
 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  1. De contractuele relatie tussen Huskii en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Uitsluitend de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen partijen.

Het Huskii team

Contact met ons gehad? Hier ziet u met wie! 😉

 • Christophe Vanleeuw
  Christophe Vanleeuw Zaakvoerder

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte

Contacteer ons

We zijn nu niet in de buurt. Maar u kunt ons een e-mail sturen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Typ je zoekterm en druk op enter om te zoeken